Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kalimba

Właścicielem sklepu internetowego Kalimba działającego pod adresem internetowym https://kalimba.pl/ jest firma Kalimba Natalia Luniak, z siedzibą w Warszawie (01-527), przy ulicy Mierosławskiego 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 015675261;  NIP 5252275331. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jaki i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

1. pisemnie: Kalimba Natalia Luniak., Mierosławskiego 9, 01-27 Warszawa

2. mailowo: za pośrednictwem adresu e-mail (kalimbatoys@gmail.com) 

3. za pośrednictwem mediów społecznościowych - poprzez wiadomość prywatną przesłaną poprzez fanpage na portalu Facebook, mieszczący się pod adresem https://www.facebook.com/Kalimbatoys/

Wszystkie powyższe drogi kontaktu funkcjonują w dni robocze, w godzinach 12:00-17:00. O ewentualnych odstępstwach od tak zdefiniowanych godzin kontaktu właściciel sklepu poinformuje za pośrednictwem fanpage Kalimbatoys, mieszczącego się pod adresem https://www.facebook.com/Kalimbatoys/ na portalu Facebook.

I. Definicje

Sklep – sklep internetowy Kalimba, działający pod adresem internetowym https://kalimba.pl/ oparty na rozwiązaniach platformy Shoper (https://www.shoper.com/

Sprzedawca –  właściciel marki Kalimba, firma Kalimba Natalia Luniak, z siedzibą w Warszawie (01-527), przy ulicy Mierosławskiego 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 015675261;  NIP 5252275331

Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach działalności Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - korzystająca z usług Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą / zawodową.

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) korzystająca ze Sklepu Internetowego Kalimba poprzez dokonanie w nim zakupu

Umowa Sprzedaży - Umowa zawarta przez strony (Kupującego i Sprzedawcę) na odległość tj. przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego Kalimba

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk – funkcja sklepu internetowego Kalimba która umożliwia wyświetlenie wybranych przez Kupującego produktów oraz nanoszenie zmian dotyczących rodzaju wybranych produktów, ich liczby oraz danych dostawy.

Dokument sprzedaży – w postaci paragonu lub faktury VAT.  

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Kalimba prowadzi sprzedaż detaliczną zabawek i akcesoriów dla dzieci, w tym akcesoriów papierowych. 

2. Sklep internetowy Kalimba działa na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie (“Regulamin sklepu internetowego Kalimba”). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy Kalimba. Regulamin jest udostępniony przez Sklep internetowy Kalimba i przed zawarciem umowy należy się zapoznać z jego treścią. 

3. Produkty widoczne na stronie internetowej sklepu Kalimba nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sprzedaży, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, uważa się za zawartą z chwilą pomyślnego dokonania płatności przez Kupującego, potwierdzonego wysłaniem wiadomości e-mail zawierającej numer zamówienia, przez podmiot obsługujący płatności sklepu (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, zarejestrowany w KRS pod nr 0000320590 / REGON 191781561)  Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest odebrania zamówionego przez siebie produktu.

5. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Kalimba możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, adresowych i wybraniu sposobu płatności oraz sposobu dostawy umożliwiających realizację zamówienia.

6. Do korzystania ze sklepu (przeglądania asortymentu, składania zamówień na Produkty) konieczne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci i przeglądarką internetową 

b. aktywny adres e-mail  

c. włączona obsługa plików cookies

III. Składanie zamówień

1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienie w Sklepie Kupujący może dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, jednak wysyłka realizowana jest 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. O zmianach lub przerwach w organizacji wysyłki Sprzedawca informował będzie poprzez fanpage marki na portalu Facebook, mieszczący się pod adresem https://www.facebook.com/Kalimbatoys/ oraz na stronie sklepu www.kalimba.pl w formie baneru na stronie głównej,

3. Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi wybrać produkt i dodać go do Koszyka przy użyciu przycisku “Do koszyka”. Dodanie produktu do Koszyka nie oznacza złożenia zamówienia, ale jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do Koszyka.

4. Po dodaniu do Koszyka produktów, które Kupujący zamierza kupić, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe, adresowe oraz określa sposób płatności i dostawy umożliwiające realizację zamówienia, następnie klika przycisk “Zamawiam i płacę”. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku niespełnienia tego warunku (podania danych niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych) sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.  

5. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący - po zapoznaniu się z treścią regulaminu sklepu - powinien zaakceptować jego treść, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Szczegółowy cennik poszczególnych sposobów dostawy widoczny jest na etapie wyboru sposobu dostawy.

7. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.  

8. Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres email, potwierdzenie dokonania płatności w formie wiadomości e-mail zawierającej numer zamówienia, wysyłanej przez podmiot obsługujący płatności sklepu (Blue Media S.A.). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania w/w wiadomości e-mail w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: kalimbatoys@gmail.com

9. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, drogą e-mailową celem ustalenia czy w takiej sytuacji Kupujący chce anulować zamówienie lub skorzystać ze świadczenia zastępczego - wybrać inny, dostępny produkt w tej samej cenie, który zostanie mu wysłany w zastępstwie niedostępnego produktu. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

IV. Płatności

1. Cena prezentowanych towarów wyrażona jest w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów wysyłki.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę i cen towarów. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji

3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen produktów oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.

4. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy widoczne na stronie www (https://kalimba.pl/) na poszczególnych etapach składania zamówienia.

5. Kupujący może wybrać następującą formę płatności za zamówione towary:

a. Płatności Shoper (płatności online)

b. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

c. PayPal

d. Płatność za pobraniem

6. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, zarejestrowany w KRS pod nr 0000320590 / REGON 191781561. 

IV. Wysyłka / dostawa

1. Sklep internetowy korzysta z usług InPost

2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

3. Przy wysyłce z wykorzystaniem płatności Shoper, wysyłka towaru następuje w najbliższy poniedziałek lub czwartek następujący po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia dokonania płatności w formie wiadomości e-mail zawierającej numer zamówienia. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki do 14 dni roboczych od otrzymania przez Kupującego potwierdzenia dokonania płatności w formie wiadomości e-mail zawierającej numer zamówienia. W takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową.

5. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszta wynikające ze zwrotu zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy, wymiana towaru, reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionych produktów. W przypadku odstąpienia od umowy, zakupioną rzecz należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep Kalimba, o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres korespondencyjny:  Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa / lub adres e-mail: kalimbatoys@gmail.com

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu równowartość zwróconych produktów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzyma odesłany przez Kupującego towar. Zwrotu towaru należy dokonać na adres  Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa. 

4.  W celu dokonania zwrotu płatności, Kupujący wraz z jednoznacznym oświadczeniem o swej decyzji o odstąpieniu od umowy, powinien dostarczyć również numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności. 

WYMIANA TOWARU

5.  Kupujący ma prawo do wymiany towaru na inny model w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. W przypadku wymiany produktu, zakupioną rzecz należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o chęci wymiany. 

6. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania, w przypadku niespełnienia tego warunku, towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy powstałe w wyniku korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .

7. By skorzystać z możliwości wymiany, należy skontaktować się z właścicielem sklepu, korzystając z adresu e-mail kalimbatoys@gmail.com lub adresu korespondencyjnego:  Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa.

8. W przypadku skorzystania z możliwości Wymiany, koszty wysyłki ponosi Kupujący.

9. Jeżeli produkt wybrany przez Kupującego podczas wymiany jest dostępny, zostanie on wysłany Kupującemu w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego towaru podlegającego wymianie.

10. Jeżeli Kupujący żąda wymiany towaru, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli realizacja wymiany jest w danym momencie niemożliwa - (np. z powodu braku produktu w aktualnej ofercie). Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.

REKLAMACJE

11. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad. 

12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji. Sprzedawca nie uwzględnia również reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego.

13. W ramach reklamacji Kupujący może żądać: wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona.  Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Proponowaną kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca może zaakceptować lub zaproponować inne rozwiązanie.

14. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie na adres: Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa. Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji (w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji pisemnej wraz z reklamowanym towarem), Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad lub dokona zwrotu płatności (w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy) lub dokona zwrotu odpowiedniej kwoty (przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny)  w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

VI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kalimba.pl/ następujące usługi elektroniczne:

a. Umożliwienie złożenia zamówienia na stronie https://kalimba.pl/

b. Możliwość zapisania się na newsletter marki pod adresem https://kalimba.pl/ oraz https://kalimba.shoper.com/

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia przez Usługobiorcę. 

4. Umowa o świadczenie bezterminowej usługi elektronicznej polegającej wysyłaniu newslettera obowiązuje do momentu rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w każdym z wysyłanych newsletterów lub wysłania na adres kalimbatoys@gmail.com prośby o usunięcie danego adresu z bazy newsletterowej.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

6. Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego Kalimba poprzez wysłanie wiadomości przez formularz umieszczony na stronie https://www.kalimba.pl/ , poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kalimbatoys@gmail.com lub pisemnie na adres: Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa. 

7. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn przez formularz umieszczony na stronie https://www.kalimba.pl/,  poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kalimbatoys@gmail.com lub pisemnie na adres: Kalimba Natalia Luniak, ul. Mierosławskiego 9, 01-527 Warszawa.

9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

VII. Opinie w sklepie internetowym

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 10 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii.

1.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

VIII. Polityka prywatności

Szczegóły dotyczące polityki prywatności określa osobny dokument “Polityka prywatności” dostępny pod adresem na naszej stronie www.kalimba.pl w zakładce Polityka Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował poprzez fanpage Kalimbatoys na facebooku, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/Kalimbatoys/

3. Ewentualne spory powstałe między Stronami, rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl